Ταξινόμηση
Close Sorting
Μοιραστείτε το
Close Filters
Κατάλογος ακινήτων
Πληροφορίες
Εκδόσεις

Δαπάνες μεταβίβασης ακινήτου

Έξοδα μεταβίβασης ακινήτου που επιβαρύνουν τον αγοραστή
Δαπάνες μεταβίβασης ακινήτου
 

Η αγορά ενός ακινήτου περιλαμβάνει εκτός από την πραγματική του αξία  επιπλέον δαπάνες οι οποίες αφορούν αμοιβές επαγγελματιών εμπλεκόμενων στη διαδικασία, φόρους, τέλη και εισφορές.

Με το νέο νόμο του Υπουργείου Οικονομικών ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων έχει αλλάξει σε 3%, ενώ έχει επιβληθεί και Φόρος Υπεραξίας Ακινήτου 15%, ο οποίος πληρώνεται από τον ιδιοκτήτη. Επειδή υπάρχει ασάφεια στον τρόπο υπολογισμού του Φόρου Υπεραξίας αναμένεται διευκρινιστική εγκύκλιος.

Παρακάτω παρουσιάζουμε αναλυτικά τα επιπλέον έξοδα για την αγορά ενός ακινήτου:

1. Αμοιβή συμβολαιογράφου

Η αμοιβή του συμβολαιογράφου ορίζεται στο 1,2% – 2%, είτε επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου είτε επί της αντικειμενικής αξίας, ανάλογα με το ποια είναι μεγαλύτερη. Επιπλέον απαιτείται η καταβολή επιπρόσθετων δαπανών για αντίγραφα συμβολαίων, πάγια τέλη, χαρτόσημα κλπ.

2. Αμοιβή δικηγόρου

 

0,01%

 

3. Αμοιβή κτηματομεσίτη

Με τον νέο νόμο των μεσιτών, η μεσιτική αμοιβή καθίσταται ελεύθερη προς διαπραγμάτευση. Γενικά, η αμοιβή των μεσιτών κυμαίνεται από 1 έως 5 % της αξίας του ακινήτου ενώ ο συνήθης μέσος όρος της αμοιβής των μεσιτών υπολογίζεται στο 2 %.

4. Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου (Φ.Μ.Α.)

Η αγορά ακινήτου υπάγεται σε φόρο μεταβίβασης. Ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε 8% επί της αξίας του ακινήτου για τα πρώτα 20.000 ευρώ και σε 10% για το υπόλοιπο ποσό. Ο Φ.Μ.Α. καταβάλλεται στην αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. πριν από την υπογραφή του συμβολαίου. Ο αγοραστής δικαιούται απαλλαγή από το Φ.Μ.Α. για την αγορά πρώτης κατοικίας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

• Για αγορά κατοικίας, άγαμος δικαιούται απαλλαγή μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ.

• Για αγορά κατοικίας, άγαμος που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% δικαιούται απαλλαγή μέχρι το ποσό των 250.000 ευρώ.

• Για αγορά κατοικίας, έγγαμος δικαιούται απαλλαγή μέχρι το ποσό των 250.000 ευρώ.

• Για αγορά κατοικίας, έγγαμος που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% δικαιούται απαλλαγή μέχρι το ποσό των 270.000 ευρώ.

• Η απαλλαγή προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 30.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα.

• Για αγορά οικοπέδου, άγαμος δικαιούται απαλλαγή μέχρι το ποσό των 50.000 ευρώ.

• Για αγορά οικοπέδου, έγγαμος δικαιούται απαλλαγή μέχρι το ποσό των 100.000 ευρώ.

• Η απαλλαγή προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 15.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα.

5. Φόρος υπέρ Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

Ορίζεται πρόσθετο τέλος 3% επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτου υπέρ του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα όρια του οποίου τοποθετείται το ακίνητο.

6. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

Ο Φ.Π.Α. επιβάλλεται σε ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται ή αναθεωρείται από 1-1-2006, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής.

7. Τέλος εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο

Η μετεγγραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας στο Υποθηκοφυλακείο της περιοχής που ανήκει το ακίνητο απαιτεί την καταβολή του 0,475% επί του τιμήματος του συμβολαίου ή της αντικειμενικής αξίας, ανάλογα με το ποια αξία είναι μεγαλύτερη.

8. Κόστος μετεγγραφής προσημείωσης

Όταν η αγορά ακινήτου χρηματοδοτείται με στεγαστικό δάνειο και έχει προσημειωθεί το ακίνητο, η μετεγγραφή της προσημείωσης στο Υποθηκοφυλακείο επιβαρύνεται με κόστος 0,75% - 0,80% επί του τιμήματος του συμβολαίου.

Φίλτρα