Ταξινόμηση
Close Sorting
Μοιραστείτε το
Close Filters
Κατάλογος ακινήτων
Πληροφορίες
Εκδόσεις

Μεταβίβαση ακινήτου

Μεταβίβαση ακινήτου
 

Δαπάνες Μεταβίβασης Ακινήτου

Για τη μεταβίβαση/αγορά ενός ακινήτου, ο κληρονόμος/αγοραστής, εκτός από την πραγματική αξία του, επιβαρύνεται να πληρώσει επιπλέον δαπάνες οι οποίες περιλαμβάνουν τέλη, εισφορές, φόρους και αμοιβές ορισμένων επαγγελματιών όπως συμβολαιογράφων, δικηγόρων, μεσιτών και μηχανικών.

Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτου

Σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο του Υπουργείου Οικονομικών, ο αγοραστής υποχρεούται να πληρώσει τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α. 3%) σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου.

Αμοιβή Συμβολαιογράφου

Η παρουσία του συμβολαιογράφου για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου καθίστανται υποχρεωτική από τον νόμο. Ο αγοραστής οφείλει να πληρώσει την παράσταση του συμβολαιογράφου και τα επιπλέον έξοδα των πάγιων τελών, των χαρτοσήμων, των δεύτερων φύλλων, των συντάξεων φορολογικών δηλώσεων και περιλήψεων, των αντιγράφων των συμβολαίων κλπ. Η αμοιβή των συμβολαιογράφων προκύπτει ποσοστιαία από την αναγραφόμενη, στο συμβόλαιο, αξία του ακινήτου. Ενδεικτικά, ο μέσος όρος της συμβολαιογραφικής αμοιβής κυμαίνεται από 0.80 έως 1,5 % της αναγραφόμενης αυτής αξίας.

Αμοιβή Δικηγόρου

Η συμμετοχή του δικηγόρου αφορά τη σύνταξη και την υπογραφή του μεταβιβαστικού συμβολαίου του ακινήτου και από την 1η Ιανουαρίου 2014 έχει οριστεί ως προαιρετική.  Σε περίπτωση παράστασης δικηγόρου, η αμοιβή του είναι ελεύθερη προς διαπραγμάτευση και κανονίζεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, τον αγοραστή και τον δικηγόρο. Σε γενικές γραμμές, υπολογίζεται γύρω στο 1 % της αξίας του ακινήτου.

Η γνώμη μας είναι ότι η εμπλοκή δικηγόρου ή γενικότερα επαγγελματία εμπράγματου δικαίου εξασφαλίζει την πιο ασφαλή και επιτυχημένη διαδικασία μεταβίβασης και αποτρέπει την πιθανότητα οποιουδήποτε λάθους που μπορεί να αποβεί ζημιογόνο τόσο σε περιουσιακά όσο και σε οικονομικά ζητήματα.

Αμοιβή Μεσίτη 

Με τον νέο νόμο των μεσιτών, η μεσιτική αμοιβή καθίσταται ελεύθερη προς διαπραγμάτευση. Γενικά, η αμοιβή των μεσιτών κυμαίνεται από 1 έως 5 % της αξίας του ακινήτου ενώ ο συνήθης μέσος όρος της αμοιβής των μεσιτών υπολογίζεται στο 2 %.

Πολεοδομικός Έλεγχος

Κάθε ακίνητο, πριν μεταβιβαστεί ή πωληθεί, πρέπει να υποβάλλεται σε πολεοδομικό έλεγχο. Ο πολεοδομικός έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο της νομιμότητας και της ποιότητας του ακινήτου και προαιρετικά, κατόπιν επιλογής του αγοραστή, συνήθως πραγματοποιείται από πολιτικούς μηχανικούς ή αρχιτέκτονες.

Συγκεκριμένα, στη διαδικασία ελέγχου της νομιμότητας ενός ακινήτου γίνεται έλεγχος ταυτοποίησης της πολεοδομικής υπόστασης του ακινήτου, η οποία αφορά τη χρήση του και την πολεοδομική του άδεια, με τον καταχωρημένο τίτλο του ενώ στη διαδικασία ελέγχου της ποιότητας του ακινήτου εξετάζεται η αρτιότητα, η οικοδομησιμότητα, η δόμηση (δυνατότητα διατήρησής υπάρχουσας χρήσης και μετατροπής της υπάρχουσας χρήσης σε εναλλακτική), η αντισεισμικότητα της κατασκευής του καθώς πραγματοποιείται και οπτικός έλεγχος της κατασκευής (προβλήματα υγρασίας, λειτουργικότητας, κατασκευής) κλπ.

Σε περίπτωση δε, που το ακίνητο βρίσκεται εκτός σχεδίου, απαιτείται έλεγχος της περιοχής για πιθανό χαρακτηρισμό ως έκταση αιγιαλού, βιοτόπου, δασικής ή αναδασωτέας περιοχής κλπ.

Έξοδα Υποθηκοφυλακείου

Καταλήγοντας, ο αγοραστής επιβαρύνεται και με τα έξοδα του υποθηκοφυλακείου καθώς η εγγραφή είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης ενός ακινήτου.

Φίλτρα